Konvália (Zakázaná láska Rudolfa Dilonga)

Konv lia Zak zan l ska Rudolfa Dilonga Pr beh idovsk ho diev a a Vali Reiszovej ktor sa po as holokaustu stala matkou die a a franti k nskeho mn cha a exponovan ho slovensk ho b snika Rudolfa Dilonga Ich vz ah sa za al e te v medzivojnov

Pr beh idovsk ho diev a a Vali Reiszovej, ktor sa po as holokaustu stala matkou die a a franti k nskeho mn cha a exponovan ho slovensk ho b snika Rudolfa Dilonga Ich vz ah sa za al e te v medzivojnov ch Malack ch a Val ria sa nesk r vyhla deport cii najm z sluhou svojho milenca Po skon en vojny Dilong tajne emigroval do z moria a okovan Val ria ostala s die a om saPr beh idovsk ho diev a a Vali Reiszovej, ktor sa po as holokaustu stala matkou die a a franti k nskeho mn cha a exponovan ho slovensk ho b snika Rudolfa Dilonga Ich vz ah sa za al e te v medzivojnov ch Malack ch a Val ria sa nesk r vyhla deport cii najm z sluhou svojho milenca Po skon en vojny Dilong tajne emigroval do z moria a okovan Val ria ostala s die a om sama Navy e elila perzek ci m t tnej moci zato ako b val dru ka prominentn ho b snika Slovensk ho t tu V es desiatych rokoch sa medzi Val riou a Dilongom obnovila kore pondencia a v j li 1969 sa po rokoch stretli vo Viedni Ich vz ah mo no nazva vz ahom osudov m, i ke ur ite nie naplnen m Z rove je to aj rodinn pr beh autorky Denisy Fulmekovej, ke e dc rou oboch protagonistov bola jej mama V knihe s publikovan ryvky z osobnej kore pondencie Rudolfa Dilonga i jeho doposia nezverejnen b se , ktor poslal Val rii z americk ho Pittsburghu na jej p desiatku.

 • Konvália (Zakázaná láska Rudolfa Dilonga) Best Read || [Denisa Fulmeková]
  344 Denisa Fulmeková
Konvália (Zakázaná láska Rudolfa Dilonga)

 1. Denisa Fulmeková Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Konvália (Zakázaná láska Rudolfa Dilonga) book, this is one of the most wanted Denisa Fulmeková author readers around the world.

905 Reply to “Konvália (Zakázaná láska Rudolfa Dilonga)”

 1. Rudolf Dilong, rod k z Trstenej na Orave, renomovan b snik katol ckej moderny a komplikovan lovek ktor bol rovnakou z hadou tak pre svet, ako s m pre seba Od rann ho detstva som po val na jeho osobu mno stvo kon pir ci , relat vnych faktov, polopr vd, skuto nos e som nav tevoval z kladn kolu nes cu jeho meno ma n tila sk ma o je v pozad takejto osoby Kont ry jeho postavy sa v mojej mysli vyp ali kr snou po ziou primne ma ale pote ilo ke sa na pulty kn hkupectiev dostala tak to biografia, dozrel [...]


 2. Zo v etk ch adjekt v sa mi na t to knihu najviac hod informa ne pr nosn.Zauj mav poh ad na s kromie jedn ho zo slovensk ch najv znamnej ch b snikov katol ckej moderny, a t m aj na dobov re lie vojnov ho a povojnov ho Slovenska a exilu.Kniha je nap san pr jemne, ob as v ak akoby as v pr behu ubiehal prir chlo o je v ak z h adiska sp sobu pr ce so zdrojmi osobn listy, fotografie zrejme pochopite n.Ka dop dne za najlep iu slovensk knihu roka to zatia nepova ujem.


 3. Autorka vych dza striktne zo zdrojov, ktor zozbierala hoci v ber zdrojov je, samozrejme, pod a jej uv enia Z d vnej ch ias sa ich zachovalo m lo, preto som sa ocitla asi v polovici knihy v situ ci , e hlavn hrdinka je u babi kou Spracovanie jej mladosti, na ktor som sa te ila, ma teda sklamalo, ale Dilongove listy hlavne z neskor ieho obdobia, ktor s v knihe citovan , s ve mi iv a kr sno smutn.


 4. Fajn ako material na dokreslenie doby, velmi zaujimave realie a zivotne paradoxy Pribeh, ktory mala autorka v ruke je skvely, prevedenie mu podla mna uplne nestiha Koniec zachranuje posramoteny dojem.


 5. ako som nevedela, do coho vstupujem, tak to bola prepracovana ludska drama dvoch ludi hoci bola autorka rodinne zasiahnuta, pre mna ten dej bol odosbneny a vyborne nastudovany, podlozeny dokumentami a korespondenciou kratke odseky kapitoly tomu pridavali zaujimavu naladu a na konci, no to uz som bola uplne emocne vypata
 6. Brilantne Nemam slov, az mi bolo na konci luto, ze to nema o 100 stran viac Dozvediet sa viac detailov by mi vobec ale vobec nevadilo 7. vojs do dej n bez strachu z toho, o z nich m e vyjs na denn svetlo , je v dy po inom.H bav , primn a neh adaj ca zbyto n lacn alebo leskl senz ciu, a pritom dostato ne uverite n.A nato ko, nako ko sa d uveri ivotu A, ako to vieme sami najlep ie, ten s m n s ob as vlo do situ ci , hod do v d nezn mych bez n vodu na pou itie.Ten si p eme my sami.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *